P.L. Ahsmann

Hoofdonderwijzer Pauluspolder van 1866 tot november 1873

Meester Ahsmann heeft vanuit Delft gesolliciteerd op de functie van Hoofdonderwijzer naar aanleiding van de vacature zoals onder andere in de Middelburgsche courant stond. Om te solliciteren vanuit Delft verliep de reis naar Stoppeldijk als volgt: Met de trein naar Antwerpen en daarna met een rijtuig naar Stoppeldijk. Op gesprek bij de Burgemeester en de Inspecteur van het onderwijs.
Na benoemd te zijn lag hij in de kost op een boerderij. Hier werkte Rosalia Mannaart als meid, afkomstig van De Klinge (B). Hij trouwt met Rosalia en ze krijgen in Pauluspolder hun eerste twee kinderen. In 1873 vertrekt deze onderwijzer naar een school in Utrecht. Speurwerk op Internet bracht ons bij een kleinzoon van de meester Ahsmann. Hij stuurt ons foto's van meester Ahsmann en Rosalia Mannaart. Meer informatie uit deze bron volgt.

P.L. Ahsmann

Rosalia Mannaart


Jaarwedde

In de communicatie met de werkgever, de gemeente Stoppeldijk is de hoogte van de jaarwedde, het “tractement”, een regelmatig terugkerend onderwerp.
In de archieven van de gemeente Stoppeldijk, archiefnummer 1116, lezen we onder andere het volgende:

  • Op 17 januari 1868 vraag onderwijzer Ahsmann opslag. Hij staat er als onderwijzer alleen voor en in andere gemeente wordt er dan een gratificatie uitgereikt. Waarschijnlijk komt er een negatief antwoord. Met veel omhaal wordt er gezocht naar een onderwijzer met hoofdacte.
  • 21 mei 1869 vinden we in de archieven wederom een negatief besluit op een gedaan verzoek.
  • 24 december 1869 volgt er een brief van Ahsmann.
    In een prachtig handschrift meldt hij dat er voor de onderwijzers een instructie komt om in de winter verplicht avondlessen te geven. Hierdoor vervallen de private inkomsten en er is minder tijd om te studeren. Aan het eind herhaalt hij zijn verzoek voor een "verhooging van het tractement".
  • Op 31 december 1869 volgt het bericht dat dit verzoek voor kennisgeving is aangenomen.
  • Op 23 juni 1871 komt het volgende verzoek. Na mondelinge toezeggingen vertrouwt Augustus op een "gunstiger beschikking".

Afsluitende brief

Op 12 october 1872 neemt onderwijzer Ahsmann opnieuw de pen ter hand:

Hierbij heb ik de eer het Gemeentebestuur van Stoppeldijk kennis te geven, dat ik bij de laatst gehouden examens te Middelburg Acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer verkregen heb. Een natuurlijk gevolg van deze bevordering is dat ik zoo spoedig mogelijk mijn toestand zal trachten te verbeteren; de pligten als echtgenoot en vader ook voor de stoffelijke belangen van mijn huisgezin te waken gebiedt mij zulks.

Een klein tractement, duurte van levensmiddelen en eene plaats als Paulus Polder waar, door privaat onderwijs, hoegenaamd niets is te verdienen, maakt mij het leven kommervol, en bragt mij in de treurige noodzakelijkheid van schulden te maken.

Mijn gedurige aanvrage aan het Gemeentebestuur om verhoging van jaarwedde, bleef steeds zonder gevolg. God zij gedankt! Een beter vooruitzigt doet zich thans voor mij op, hetzij de gemeente Stoppeldijk mij voldoende bezoldigde, hetzij mij elders een voordeeliger betrekking wacht, die mij als onderwijzer toestaat fatsoenlijk en onbekommerd te leven.

Verzoekende het Gemeentebestuur dit schrijven niet te beschouwen als een request, maar allen als een kennisgeving van een en ander bovengenoemd.

Heb ik de eer te zijn
van het Gemeentebestuur
De dienstwillige dienaar

P.L. Ahsmann

Onderwijzer Ahsmann is in deze brief duidelijk licht cynisch. Hij heeft de bakens verzet.